Provozní řád

V N I T Ř N Í      Ř Á D
Školní jídelny Uhelný Trh


platný od 1.8.2016

ředitelka šj   :           Renáta Břecková          Telefon :  257530957
hospodářka :            Martina Hrdličková    Telefon :  224229840
                                                                           Mobil :  774 455 732
                                                                      Email:sjuhelnytrh@volny.cz
hlavní kuchařka :    Lenka Košťáková    

1/  Zásady provozu
Provoz šj se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb,č.561/2004Sb.ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky 602/2006 Sb.
Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování
spotřebního koše u vybraných potravin.
Strávník má možnost vybrat si z dvou druhů jídel každý den.
Strávník má nárok na jedno jídlo denně, pokud je přítomný ve škole ,první den nemoci a pokud má na svém kontě obnos, který plně pokryje cenu oběda a pokud má jídlo objednané.
V případě ,že objednávka jednoho druhu jídla bude méně než 20 porcí, nevaří se a strávník dostává automaticky druh jídla, který se vaří.
Připravené jídlo je určeno k okamžité spotřebě.
Na jídelníčku jsou u každého jídla uvedeny alergeny.

2/ Provoz ŠJ
Pracovní doba kuchyně :  6,30 – 15,00

Úřední hodiny pro strávníky v kanceláři šj :  pondělí a čtvrtek  11:00 – 14:00

3/ Výdej obědů
Pro děti a zaměstnance  :    11,45  - 14,15
Pro cizí strávníky :              11,30 – 11,45
Pro odběr do jídlonosičů :   11,30 – 11.45

4/ Výše stravného
I. kategorie            7 - 10 let                   24,-Kč
II.kategorie         11 – 14 let                   26,-Kč
III.kategorie        15 a více let                28,-Kč
Gymnázium Amazon                             38,-Kč
Důchodci Prahy 1 (s sebou)                       66,- Kč
Cizí strávníci  (s sebou)                              70,- Kč
Cizí strávníci                                           80,-Kč
Ceny obědů jsou včetně DPH

5/ Přihlášení ke stravování
Strávník bude přihlášen ke stravování po vyplnění přihlášky ke stravování, zakoupení čipu a uhrazení stravného. Bude mu přidělen variabilní symbol, který bude uváděn u každé platby stravného.

6/ Způsob platby stravného
Je potřeba mít uhrazené obědy vždy  k prvnímu dni v měsíci.
Možnosti :

  1. bankovním převodem formou trvalého nebo jednorázového příkazu
  2. inkasem z účtu ČS
  3. vkladem na účet šj

číslo účtu pro úhradu stravného 2000730379 / 0800 + správný variabilní symbol
Zůstatek stravného z běžného měsíce je vždy převeden do následujícího měsíce.
Strávník je povinen sledovat stav svého konta a dbát o včasné uhrazení stravného.
7/ Čipy

Strávník je povinen zakoupit čip u vedoucí šj za 90,- kč

Čipem strávník objednává a odhlašuje obědy nejpozději pak den předem.
Volí si druh jídla nejpozději den dopředu. Prokazuje se u výdeje obědů.
Pokud u výdeje strávník nemá čip, dostane oběd  v 13,45 a jmenovitě se nahlásí p.kuchařce. Po odhlášení ze stravování zůstává čip strávníkovi a nevrací se.
8/ Vyúčtování stravného
Vyúčtování stravného se provádí u každého strávníka na konci školního roku:
a/ převedením zůstatku na bankovní účet
b/ převedením zůstatku na konto sourozence
c/ ponecháním zůstatku na příští školní rok na kontě strávníka
d/ vyplacením zůstatku v hotovosti v kanceláři šj v předem určený den
Požadovaný způsob vyúčtování zůstatku stravného sdělí strávník ředitelce šj
vždy během posledního týdnu stravování v aktuálním školním roce. V případě
nesdělení, bude zůstatek převeden na následující školní rok.
9/ Odhlašování a přihlašování obědů
Odhlašování a přihlašování obědů je možné čipem nejpozději však den předem,
Emailem na výše uvedené adrese nejpozději 1 den předem,
Přes internet. adresu : www.e-jidelnicek.cz  PIN zjistíte v kanceláři šj.
Telefonicky v kanceláři šj ještě na ten samý den do 8,00hod.
Pokud strávník nemá přihlášený oběd, nelze mu ho vydat.
V případě ,že strávník odebere oběd i v době kdy na něj nemá nárok, hradí plnou cenu oběda.
10/ Jídelní lístek
Je vyvěšen na chodbě před jídelnou a na internetové adrese www.e-jidelnicek.cz
Jídelní lístek sestavuje vedoucí šj ve spolupráci s hlavní kuchařkou.
11/ Bezpečnost a ochrana zdraví
Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí zaměstnanci školy a školní jídelny.
Strávníci mají k dispozici umývárnu a toalety.Šatna není k dispozici.
Za své věci si ručí strávník sám.
12/ Podmínky pro nakládání s majetkem šj
V případě poškození majetku šj je strávník povinen uhradit škodu v plné výši.
13/ Dotazy a připomínky
informace,odpovědi na Vaše dotazy Všechny potřebné a připomínky
K provozu šj, vyřídí ředitelka šj v kanceláři šj,telefonicky,nebo emailem.

 

R.Břecková
Ředitelka šj