Provozní řád

V N I T Ř N Í      Ř Á D
Školní jídelny Uhelný Trh


platný od 1.1.2018

hlavní kuchařka :    Lenka Košťáková    

hospodářka :            Martina Hrdličková    Telefon :  224229840
                                                                          Mobil :  774 455 732
                                                                      Email:sjuhelnytrh@volny.cz

ředitelka šj   :                 Renáta Břecková                   Telefon :  257530957

 

1/  Zásady provozu
Provoz šj se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb,č.561/2004Sb.ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky 602/2006 Sb.
Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování
spotřebního koše u vybraných potravin.
Strávník má možnost vybrat si z dvou druhů jídel každý den.
Strávník má nárok na jedno jídlo denně, pokud je přítomný ve škole ,první den nemoci a pokud má na svém kontě obnos, který plně pokryje cenu oběda a pokud má jídlo objednané.
V případě ,že objednávka jednoho druhu jídla bude méně než 20 porcí, nevaří se a strávník dostává automaticky druh jídla, který se vaří. Připravené jídlo je určeno k okamžité spotřebě. Na jídelníčku jsou u každého jídla uvedeny alergeny.

2/ Provoz ŠJ
Pracovní doba kuchyně :  6,30 – 16,00

Úřední hodiny  v kanceláři šj :  pondělí a čtvrtek  7,30 – 14,00

(jinak kdykoliv v přítomnosti p.hospodářky)

3/ Výdej obědů
Pro děti a zaměstnance  :    11,45  - 14,00
Pro cizí strávníky :              11,15 – 11,40 a 14,00 – 14,30
Pro odběr do jídlonosičů :   11,15 – 11,40 a 14,00 – 14,30

4/ Výše stravného
strávníci            7 - 10 let                    24,-Kč
strávníci          11 – 14 let                   26,-Kč
strávníci          15 a více let                 28,-Kč
Gymnázium Amazon                         38,-Kč
Zaměstnanci škol                                 74,-Kč
Důchodci Prahy 1                                66,- Kč
Cizí strávníci  sebou                            70,- Kč
Cizí strávníci v jídelně                         80,-Kč
Ceny obědů jsou včetně DPH

5/ Přihlášení ke stravování
Strávník bude přihlášen ke stravování po vyplnění přihlášky ke stravování, zakoupení čipu a uhrazení stravného. Bude mu přidělen variabilní symbol, který bude uváděn u každé platby stravného.

6/ Způsob platby stravného :  pouze  bezhotovostně
Je potřeba mít uhrazené obědy vždy  k prvnímu dni v měsíci.
Možnosti :

  1. bankovním převodem formou trvalého nebo jednorázového příkazu
  2. inkasem z účtu ČS
  3. vkladem na účet šj

číslo účtu pro úhradu stravného 2000730379 / 0800 + správný variabilní symbol
Zůstatek stravného z běžného měsíce je vždy převeden do následujícího měsíce.
Strávník je povinen sledovat stav svého konta a dbát o včasné uhrazení stravného.

7/ Čipy

Strávník je povinen zakoupit čip u hospodářky šj za 90,- Kč

Čipem strávník objednává a odhlašuje obědy nejpozději pak den předem.
Volí si druh jídla nejpozději den dopředu. Prokazuje se u výdeje obědů.
Pokud u výdeje strávník nemá čip, dostane oběd  v 13,45 a jmenovitě se nahlásí p. kuchařce. Po odhlášení ze stravování zůstává čip strávníkovi a nevrací se.

8/ Vyúčtování stravného
Vyúčtování stravného se provádí u každého strávníka na konci školního roku:
a/ převedením zůstatku na bankovní účet
b/ převedením zůstatku na konto sourozence
c/ ponecháním zůstatku na příští školní rok na kontě strávníka
d/ vyplacením zůstatku v hotovosti v kanceláři šj v předem určený den
Požadovaný způsob vyúčtování zůstatku stravného sdělí strávník ředitelce šj
vždy během posledního týdnu stravování v aktuálním školním roce. V případě
nesdělení, bude zůstatek převeden na následující školní rok.

9/ Odhlašování a přihlašování obědů
Odhlašování a přihlašování obědů je možné čipem nejpozději však den předem,
Emailem na výše uvedené adrese nejpozději 1 den předem,
Přes internet. adresu : www.e-jidelnicek.cz  PIN zjistíte v kanceláři šj.
Telefonicky v kanceláři šj ještě na ten samý den do 8,00hod.
Pokud strávník nemá přihlášený oběd, nelze mu ho vydat.
V případě, že strávník odebere oběd i v době kdy na něj nemá nárok, hradí plnou cenu oběda.

10/ Jídelní lístek
Je vyvěšen na chodbě před jídelnou a na internetové adrese www.e-jidelnicek.cz
Jídelní lístek sestavuje vedoucí šj ve spolupráci s hlavní kuchařkou.

 

11/ Bezpečnost a ochrana zdraví
Dozor ve školní jídelně zajišťují zaměstnanci školní jídelny.
Strávníci mají k dispozici umývárnu a toalety. Šatna není k dispozici.
Za své věci si ručí strávník sám.

12/ Podmínky pro nakládání s majetkem šj
V případě poškození majetku šj je strávník povinen uhradit škodu v plné výši.

13/ Ochrana osobních údajů
Všechna osobní data uvedená v přihlášce ke stravování jsou využita pouze k potřebám školní jídelny. Osobní data jsou uchovávána v souladu s platnou legislativou.

14/  Zákaz focení
Ve školní jídelně je přísně zakázáno fotografovat nebo pořizovat obrazové či zvukové záznamy. Vyjímka je možná pouze se souhlasem ředitelky organizace.

15/ Dotazy a připomínky
informace, odpovědi na Vaše dotazy Všechny potřebné a připomínky
K provozu šj, vyřídí ředitelka šj v kanceláři šj, telefonicky, nebo emailem.

 

                                                                                          R.Břecková
ředitelka šj